Matchplay 2020
Return To Main Page
Round 1   Round 2   Semi Final   Final   Champion
1. Steve Brecko (18)  
v    
16.WILDCARD       
v    
8. Chez Kaban (23)        
v Richard 6&5 9. Richard Hoagland (23)  
9. Richard Hoagland (23)      
v    
5. Michael Brecko (17)        
v        
12. Brendon Burton (10)          
v      
4. Phil Wallace (13)        
v      
13. Paul Beswick (30)      
v    
3. Zed Rozek (12)      
v      
14. Julie Prykaza (32)        
v      
6. Peter Cassar (18)          
v        
11. Roman Kaban (25)        
v    
7. Nick Stawiski (05)      
v      
10. George Bulyk (27)        
v    
2. Jake Stawiski (08)      
v    
15. Alex Lozynsky (36)  
16. Slawko Iwanec (31)
17. Steve Prykaza (25)