Matchplay 2019
Return To Main Page
Round 1 Round 2 Semi Final Final Champion
1. Steve Brecko (20)
v    
16. Julie Prykaza (33)  
v    
9. James McEwan (25)    
v      
8. Michael Brecko (14)  
v    
5. Richard Hoagland (21)    
v        
12. Jake Stawiski (8)      
v      
13. Chez Kaban (23)    
v      
4. George Bulyk (29)  
v    
3. Nick Stawiski (6)  
v      
14. Peter Cassar (19)    
v      
11. Roman Kaban (23)      
v        
6. Todd Farmer (8)    
v    
7. Phil Wallace (12)  
v      
10. Zelko Rozek (17)    
v    
15. Steve Prykaza (24)  
v    
2. Paul Beswick (29)
Wildcard. Julie Prykaza (33)
Reserve 1. Alex Lozynsky (36)
Reserve 2. Slavko Iwanec (31)
Reserve 3. Brendan Burton (9)